เปิดรับสมัครสอบ 

นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนไทย - อเมริกัน  ประจำปี 2015 - 2016  รุ่นที่15

สถานที่จัดสอบ  ห้อง202  อาคารมหิตลาธิเบศร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่สอบ  อาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557  เวลาสอบ  9.00 น. - 11.30 น.

หมดเขตรับสมัครสอบวันที่  25  กรกฎาคม 2557

 

ICE CULTURAL EXCHANGE


ICE เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีงามระหว่างนานาชาติ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2543 ตามทะเบียนบริษัทแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ จำกัด เลขที่ (5) 1781/2543 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในด้านการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทย

ในการเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา เพื่อไปศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนในด้านที่พักจากครอบครัวอาสาสมัคร ชาวอเมริกัน ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการไปศึกษาด้วยตนเอง เป็นจำนวนมาก  อ่านต่อ

 

 

 

PHOTO GALLERY

VIEW ALL